Eqeep Group

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Zoek hier naar de juiste opdracht

IFS Support nodig?

Eqeep is IFS Platinum Partner!

Zoeken naar talent is ook een talent!

Eqeep helpt u!

Actief in Field Service Management of Repair?

Eqeep helpt u verder!
Snel zoeken

Cookiebeleid en Privacy Statement


Het Cookiebeleid en onze Privacy statement ("Privacy Statement") is van toepassing op het gebruik van (persoons)gegevens ("Persoonsgegevens") die worden verzameld via de website www.eqeep.nl en is in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is. De website wordt beheerd door Eqeep.

Leeswijzer
Dit privacy statement bestaat uit twee delen, een eerste gedeelte dat alleen toeziet op freelancers en potentieel (tijdelijke) werknemers (paragraaf 1) en een tweede gedeelte dat alleen toeziet op werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven (paragraaf 2).

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt als u zich inschrijft als freelancer of potentiele (tijdelijke) medewerker
Voor de uitvoering van haar missie - het aanbieden van oplossingen/producten en de dienstverlening hier rondom heen - verwerkt Eqeep uw persoonsgegevens. Vertrekpunt bij het verwerken van uw persoonsgegevens is dat u deze gegevens uit vrije wil en zelf aan Eqeep beschikbaar stelt en wel uitsluitend voor het doel waarvoor u deze aan Eqeep heeft verstrekt, te weten:

• om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving;
• om met u een tijdelijke- werknemers-/werkgeversrelatie of een opdrachtgever/opdrachtnemer relatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een (financiële) administratie te voeren;
• om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en indien dit aan de orde is, gezien de vorm van dienstverlening van Eqeep, u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers;
• om met u, onze opdrachtgever(s) overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
• om onze re-integratie verplichtingen na te komen waar het betreft (tijdelijke) werknemers;
• om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens Eqeep aanbiedingen te kunnen doen;
• om managementinformatie te genereren, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles oen het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
• om, indien van toepassing, een externe partij de validiteit van het door u aangeleverde identiteitsbewijs te laten controleren en/of een screening te laten uitvoeren.

U stelt uw gegevens beschikbaar doordat u uw CV en de daarmee gemoeide overige gegevens per e-mail of via een ander medium aan ons toestuurt.
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en haar opvolger de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Eqeep verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, CV, werkervaring, bankrekeningnummer, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning en (kopie) verblijfsvergunning.

Indien aan de orde gezien de vorm van dienstverlening van Eqeep, kan zij uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers). Daarnaast kan Eqeep uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen.

Eqeep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

2. Gegevens die Eqeep verwerkt van werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven

Persoonsgegevens die Eqeep van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

• om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
• om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
• om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
• om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
• om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Eqeep verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), emailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens.

Hoe lang Eqeep gegevens bewaart

Eqeep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving. Eqeep verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, de diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Delen met anderen

Eqeep kan de persoonsgegevens van werknemers- en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Eqeep kan uw gegevens bovendien doorgeven aan sollicitanten/kandidaten en werknemers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers). Daarnaast kan Eqeep uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen voor zover dit wettelijk mogelijk is. U kunt een verzoek tot inzake, correctie of verwijdering sturen aan compliance@eqeepgroup.com. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door uw webbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Door middel van cookies kan Eqeep uw belangstelling in kaart brengen zodat de website van Eqeep kan worden verbeterd. Tevens kan de door u bezochte website van Eqeep zich naar uw gebruik ervan instellen. Ook kan Eqeep de informatie gebruiken om u gerichte informatie toe te zenden. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Indien u ervoor kiest om het gebruik van cookies uit te schakelen dan kan dit ertoe leiden dat de bezochte website niet optimaal functioneert.

Verwerkingsactiviteiten per onderwerp

Eqeep heeft in het document “AVG-register” alle verwerkingsonderwerpen, doel en bewaartermijnen vastgelegd.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als Eqeep bovengenoemde niet naleeft.

Beveiligingen

Eqeep spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van Eqeep, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding. Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, zou het voor kunnen komen dat derden er toch in slagen de voornoemde maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Eqeep kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van Eqeep voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.000,-- per gebeurtenis en maximaal € 10.000,-- per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van Eqeep zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval is gedekt en wordt uitgekeerd.

Aanpassen en aanvaarding Cookiesbeleid en Privacy Statement

Eqeep kan haar Privacy Statement aanpassen. De laatste en meest actuele versie van haar privacy statement is altijd via de Eqeep internetsite te raadplegen.
Door aanvaarding van voornoemd privacy statement aanvaard u nadrukkelijk en ondubbelzinnig, tot schriftelijke wederopzegging, al het bepaalde in dit privacy statement.

Wij zijn als volgt te bereiken:
Adres Kellenseweg 4, 4004 JD, TIEL
Inschrijvingsnummer KvK 57378401
Telefoon 0344-767170
Mailadres compliance@eqeepgroup.com


Eqeep Group gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close